پرویز عباسیان مهربانی
درباره شرکت

id : 33151
نام : پرویز عباسیان مهربانی
پروانه بهره برداری : 272
تلفن کارخانه : 2133612588
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار داودی-خیابان نیلوفر 1-قطعه 79 از بلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : كیان شهر پاساژ كوثر پلاك 3

روغن خام بادام زمینی

پرویز عباسیان مهربانی

300 : تن

روغن خام نارگیل

پرویز عباسیان مهربانی

300 : تن

روغن خام زیتون(بكر)

پرویز عباسیان مهربانی

300 : تن

روغن خام هسته انگور

پرویز عباسیان مهربانی

100 : تن

روغن خام هسته انار

پرویز عباسیان مهربانی

200 : تن

روغن خام بادام

پرویز عباسیان مهربانی

260 : تن

روغن خام گردو

پرویز عباسیان مهربانی

100 : تن

روغن خام پسته

پرویز عباسیان مهربانی

100 : تن

روغن خام سیر

پرویز عباسیان مهربانی

100 : تن

روغن خام سبوس

پرویز عباسیان مهربانی

315 : تن

روغن خام دانه كدو

پرویز عباسیان مهربانی

630 : تن

روغن خام فندق

پرویز عباسیان مهربانی

1500 : تن

روغن خام خارمریم

پرویز عباسیان مهربانی

3000 : تن

روغن خام سیاه دانه

پرویز عباسیان مهربانی

2000 : تن

روغن خام كتان

پرویز عباسیان مهربانی

900 : تن

روغن خام هسته خرما

پرویز عباسیان مهربانی

500 : تن

روغن تصفیه نشده شتر

پرویز عباسیان مهربانی

600 : تن

روغن تصفیه نشده پی الاغ

پرویز عباسیان مهربانی

300 : تن

روغن مایع كنجد

پرویز عباسیان مهربانی

300 : تن

روغن جوجوبا

پرویز عباسیان مهربانی

300 : تن

روغن تصفیه نشده شتر مرغ

پرویز عباسیان مهربانی

20 : تن

دارو با منشا گیاهی به شكل روغن

پرویز عباسیان مهربانی

6000 : تن

روغن گیاهی گرید دارویی

پرویز عباسیان مهربانی

2000 : تن

بسته بندی روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

پرویز عباسیان مهربانی

1000 : تن