شركت دیرگدازهای آتور
درباره شرکت

id : 32843
نام : شركت دیرگدازهای آتور
پروانه بهره برداری : 19895
تلفن کارخانه : 2165232515
تلفن دفتر مرکزی : 88571781-2
آدرس کارخانه : كرج صفا دشت بلوار پولاد سازان فرآیند پلاك ثبتی 44 فرعی از 28 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك غرب خیابان فلامك شمالی كوچه 5 پلاك 17

نازلهای سرامیكی

شركت دیرگدازهای آتور

100 : تن

دریچه كشویی نسوزتخلیه مذاب پاتیل

شركت دیرگدازهای آتور

130 : تن

تجهیزات كوره های صنعتی

شركت دیرگدازهای آتور

100 : تن