ساعت سازی مسعود زمردیان
درباره شرکت

id : 32815
نام : ساعت سازی مسعود زمردیان
پروانه بهره برداری : 1881
تلفن کارخانه : 397725
تلفن دفتر مرکزی : 397725
آدرس کارخانه : ج ملاردكوی لاله
آدرس دفتر مرکزی : ج ملاردكوی لاله

ساعت دیواری

ساعت سازی مسعود زمردیان

500 : تن