مهندسی دنا فراز صنعت
درباره شرکت

id : 32463
نام : مهندسی دنا فراز صنعت
پروانه بهره برداری : 44199
تلفن کارخانه : 2146852362
تلفن دفتر مرکزی : 46893651
آدرس کارخانه : ج شهریارهفت جوی خیابان قائم ماشین پلاك 124
آدرس دفتر مرکزی : ج شهریارهفت جوی خیابان قائم ماشین پلاك 124

دسته سیم وسایل نقلیه موتوری شبكه سیم كشی

مهندسی دنا فراز صنعت

13500 : تن

دسته راهنمای خودرو

مهندسی دنا فراز صنعت

700 : تن

بلندگو

مهندسی دنا فراز صنعت

1000 : تن

كلیدهای روشنایی خودرو

مهندسی دنا فراز صنعت

1000 : تن