طراحی مهندسی مهرگان پهنه
درباره شرکت

id : 32332
نام : طراحی مهندسی مهرگان پهنه
پروانه بهره برداری : 9636
تلفن کارخانه : 2146889387
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت یكم، كوی فن آوران، پلام 3 و 5،پلاك ثبتی 2784 و 2915 فرعی از 16 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی قدس، خیابان صنعت یكم، كوی فن‌آوران، شماره 4 و 5

كلیدهای صنعتی تك پل - تك راهه

طراحی مهندسی مهرگان پهنه

30000 : جفت

قطعات سیستم برق رسانی و احتراق

طراحی مهندسی مهرگان پهنه

3100 : تن

پمپ برقی خودرو

طراحی مهندسی مهرگان پهنه

700 : دستگاه

چراغ جلوی خودرو سبك و نیمه سنگین

طراحی مهندسی مهرگان پهنه

600 : دستگاه

دسته راهنمای خودرو

طراحی مهندسی مهرگان پهنه

700 : دستگاه

ساعت پنل دیجیتالی

طراحی مهندسی مهرگان پهنه

10000 : عدد