قلم خودكار صفا
درباره شرکت

id : 32173
نام : قلم خودكار صفا
پروانه بهره برداری : 16-49121
تلفن کارخانه : 2176459168
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : (ناحیه صنعتی )قطعه 25 تفكیكی از پ 87 فرعی مجزا شده از شماره 1/2 فرعی
آدرس دفتر مرکزی : بلوار كشاورز-ساختمان صفا-شماره 146

مداد طراحی و نگارش

قلم خودكار صفا

220 : تن

مداد رنگی

قلم خودكار صفا

220 : تن

ماژیك وایت بورد

قلم خودكار صفا

30 : تن

خودكار معمولی

قلم خودكار صفا

20 : تن

ماژیك معمولی

قلم خودكار صفا

540 : تن