مجتمع صنایع غذایی ماكارو
درباره شرکت

id : 31873
نام : مجتمع صنایع غذایی ماكارو
پروانه بهره برداری : 2269771
تلفن کارخانه : 2165238823
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 14 جاده علیشاه عوض، كوچه پشت كارخانه كمپوت سازی (كشت و صنعت جیرفت)
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 14 جاده تهران شهریار - جنب كشت و صنعت شهریار - خیابان ماكارونی یومبو - شركت یومبو

رشته غذایی

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

500 : تن

اسپاگتی(با تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

200 : تن

رشته فرنگی (با تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

200 : تن

ماكارونی ساده (با تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

200 : تن

ماكارونی سبزیجات (با تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

300 : تن

اسپاگتی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

5000 : تن

نودل نیمه آماده

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

5000 : تن

رشته فرنگی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

5000 : تن

ماكارونی ساده (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

3000 : تن

ماكارونی سبزیجات (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

1950 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

مجتمع صنایع غذایی ماكارو

20 : تن