قطره باران
درباره شرکت

id : 31817
نام : قطره باران
پروانه بهره برداری : 15317
تلفن کارخانه : 4461695
تلفن دفتر مرکزی : 4461695
آدرس کارخانه : جاده شهریار قریه باباسلمان
آدرس دفتر مرکزی : جاده شهریار قریه باباسلمان

سمپاش پشتی

قطره باران

3240 : تن

سمپاش وقطعات ان

قطره باران

15040 : تن