فرامرزنفریه
درباره شرکت

id : 31799
نام : فرامرزنفریه
پروانه بهره برداری : 16-66658
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهریاربعدازشهرداری منطقه 18رضی آبادنرسیده به رودخانه ك سم
آدرس دفتر مرکزی : شهریاربعدازشهرداری منطقه 18رضی آبادنرسیده به رودخانه ك سم

كنتاكت لنز

فرامرزنفریه

30 : تن