صنایع گوشت پویا پروتئین
درباره شرکت

id : 31737
نام : صنایع گوشت پویا پروتئین
پروانه بهره برداری : 3545
تلفن کارخانه : 2165683961
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 3 جاده كهنز، خیابان فاطمیان، اولین تقاطع سمت چپ، پلاك 4، پلاك ثبتی 113فرعی از 62 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : شهریار كیلومتر 3 جاده كهنز خ فاطمیان تقاطع اول

فرآوری و طعم دار كردن گوشت

صنایع گوشت پویا پروتئین

1 : تن

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

800000 : تن

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

116875 : تن

گوشت گاو چرخ شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

2187.5 : تن

گوشت گاوعمل آوری شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

1500 : تن

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

900 : تن

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

3182 : تن

گوشت گوسفند چرخ شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

900 : تن

گوشت شتر تازه بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

300 : تن

گوشت شتر منجمد بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

18000 : تن

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

260 : تن

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

300 : تن

گوشت شترمرغ تازه بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

2250 : تن

گوشت شترمرغ منجمد بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

500 : تن

گوشت بوقلمون تازه بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

150 : تن

گوشت بوقلمون منجمد بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

400 : تن

گوشت بلدرچین تازه بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

510 : تن

گوشت بلدرچین منجمد بسته بندی شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

750 : تن

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

صنایع گوشت پویا پروتئین

340 : تن

كالباس ماهی

صنایع گوشت پویا پروتئین

100 : تن

سوسیس ماهی

صنایع گوشت پویا پروتئین

150 : تن

فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده

صنایع گوشت پویا پروتئین

500 : تن

فیله و گوشت ماهی به صورت منجمد

صنایع گوشت پویا پروتئین

200 : تن

برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و ... )

صنایع گوشت پویا پروتئین

100 : تن

برگر میگو

صنایع گوشت پویا پروتئین

6440 : تن

سوسیس سویا

صنایع گوشت پویا پروتئین

435 : تن

كالباس سویا

صنایع گوشت پویا پروتئین

1000 : تن

برگر سویا

صنایع گوشت پویا پروتئین

500 : تن