الکوپارس
درباره شرکت

id : 3527
نام : الکوپارس
تلفن : (10 خط) 66044150- 021
فکس : (10 خط) 66044150- 021
آدرس : تهران، خيابان آزادي، ابتداي خيابان آزادي ، خيابان مير قاسمي ، تقاطع خيابان سعيد افشاريان با خيابان علي دهقان ، پلاک 1 - کد پستی :1341658458

دژنکتور

الکوپارس

- : انواع

سکسیونر

الکوپارس

- : خشک وگازی