علیعباس وداود دمرچلی غازی قزوینی
درباره شرکت

id : 31699
نام : علیعباس وداود دمرچلی غازی قزوینی
پروانه بهره برداری : 123/9259
تلفن کارخانه : 9112165411
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شمس اباد بلوارگلستان گلشن 1قطعه 213 سی
آدرس دفتر مرکزی : null

راكتورهای هسته ای

علیعباس وداود دمرچلی غازی قزوینی

550 : تن

قفل درب شیشه ای

علیعباس وداود دمرچلی غازی قزوینی

1500 : تن

قطعات پمپ های شناور

علیعباس وداود دمرچلی غازی قزوینی

1000 : تن