علی آزادی
درباره شرکت

id : 31638
نام : علی آزادی
پروانه بهره برداری : 31914
تلفن کارخانه : 2293382149
تلفن دفتر مرکزی : 2293382149
آدرس کارخانه : شهرك شمس آباد بلوارنخلستان گلشید 5 قطعه 143 ام
آدرس دفتر مرکزی : شهرك شمس آباد بلوارنخلستان گلشید 5 قطعه 143 ام

قطعات سمپاش

علی آزادی

20000 : تن