صفرعلی عجمی
درباره شرکت

id : 31457
نام : صفرعلی عجمی
پروانه بهره برداری : 39817
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قم كیلومتر15خ شهرسنگ دست چپ درب سوم پ 188/93
آدرس دفتر مرکزی : null

چسب سنگ

صفرعلی عجمی

330 : تن

بتونه سنگی

صفرعلی عجمی

1100 : تن