شركت سبزكوش نگین
درباره شرکت

id : 31344
نام : شركت سبزكوش نگین
پروانه بهره برداری : 56163/123
تلفن کارخانه : 2155212237
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اول جاده قم، روبروی باسكول جهان، جنب دامپروری چمنی، پلاك 298 فرعی از 116 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : آذرشهر

گاو آهن چرخشی

شركت سبزكوش نگین

100 : تن

سم پاش موتوری

شركت سبزكوش نگین

100 : تن

سم پاش دستی

شركت سبزكوش نگین

200 : تن

چمن زن دستی

شركت سبزكوش نگین

500 : تن

چمن زن برقی

شركت سبزكوش نگین

1500 : تن

تیلر كشاورزی

شركت سبزكوش نگین

90 : تن

گاری

شركت سبزكوش نگین

500 : تن

چمن زن دستی

شركت سبزكوش نگین

3000 : تن

چمن زن برقی

شركت سبزكوش نگین

4000 : تن

دروگر شانه ای

شركت سبزكوش نگین

3000 : تن