سید حمیدرضا ناصری مرتضوی
درباره شرکت

id : 31219
نام : سید حمیدرضا ناصری مرتضوی
پروانه بهره برداری : 11172
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوارنارنجستان-گلبرگ 2-قطعه R222-پلاك12
آدرس دفتر مرکزی : شمس آباد نارنجستان گلبرگ 2 پ 12

باسكول ثابت (غیر الكترونیكی)

سید حمیدرضا ناصری مرتضوی

49920 : عدد