سعید هدایتی
درباره شرکت

id : 31158
نام : سعید هدایتی
پروانه بهره برداری : 118/22834
تلفن کارخانه : 9123176638
تلفن دفتر مرکزی : 9123176638
آدرس کارخانه : شهرك شمس آباد بلوار آزادی كوچه دوم قطعه 111 از بلوك اف تی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك شمس آباد بلوار آزادی كوچه دوم قطعه 111 از بلوك اف تی

پایه میكروفون

سعید هدایتی

1000 : تن

باند بلندگو

سعید هدایتی

35000 : تن