سعید محمد مسعودی
درباره شرکت

id : 31155
نام : سعید محمد مسعودی
پروانه بهره برداری : 3285
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی شمس آباد- بلوارنارنجستان- گلبرگ 9- پلاك 8- قطعه 296 ار
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد- بلوارنارنجستان- گلبرگ 9- پلاك 8- قطعه 296 ار

ماشین الات چاپ

سعید محمد مسعودی

2560 : تن