رحمن عبدی
درباره شرکت

id : 31128
نام : رحمن عبدی
پروانه بهره برداری : 118/6253
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلواربوستان - خیابان گلبن 13 - 316M
آدرس دفتر مرکزی : شمس آبادبلواربوستان گلبن 14پلاك 7

مدل های ریخته گری

رحمن عبدی

6000 : تن