حشمت اله اعبیری
درباره شرکت

id : 29918
نام : حشمت اله اعبیری
پروانه بهره برداری : 31848
تلفن کارخانه : 21562311154
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نگارستان-بلوارنخلستان-گلشید7-قطعه M73174-پلاك 6
آدرس دفتر مرکزی : شمس آباد بلوار نخلستان گلشید 7 پلاك 6

كود پاش

حشمت اله اعبیری

500000 : دستگاه

آسیاب خوراك دام

حشمت اله اعبیری

100000 : دستگاه

ردیف كار كشاورزی

حشمت اله اعبیری

310000 : دستگاه

عمیق كار كشاورزی

حشمت اله اعبیری

150000 : دستگاه

سم پاش موتوری

حشمت اله اعبیری

150000 : دستگاه

دستگاه موور بشقابی (تراكتوری)

حشمت اله اعبیری

200000 : دستگاه

خاك ورز كشاورزی

حشمت اله اعبیری

200000 : دستگاه