پیشاهنگ
درباره شرکت

id : 29651
نام : پیشاهنگ
پروانه بهره برداری : 118/26322
تلفن کارخانه : 2292545614
تلفن دفتر مرکزی : 2292545614
آدرس کارخانه : كهریزك 61متری شورآباد كیلومتر5منطقه صنعتی تهران قطعه 87
آدرس دفتر مرکزی : كهریزك 61متری شورآباد كیلومتر5منطقه صنعتی تهران قطعه 87

لوله های مسی

پیشاهنگ

84 : عدد

قطعات فلزی ابگرمكن

پیشاهنگ

5000 : تن

قطعات بخاری وابگرمكن

پیشاهنگ

2500 : تن