بهساز پلیمر آریا پدیده
درباره شرکت

id : 29544
نام : بهساز پلیمر آریا پدیده
پروانه بهره برداری : 17253
تلفن کارخانه : 2156231933
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلواربوستان ، انتهای گلبن 17، قطعه 51، ازبلوكK
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شمس آباد گلبن 17 پلاك 24

كامپاند و گرانول پلیمری

بهساز پلیمر آریا پدیده

216 : تن

نوار از پی وی سی

بهساز پلیمر آریا پدیده

24000 : عدد

پروفیل پلی پروپیلن

بهساز پلیمر آریا پدیده

300000 : عدد

نوار از پلی اتیلن

بهساز پلیمر آریا پدیده

140000 : عدد

لوله معمولی آب از پلی پروپیلن

بهساز پلیمر آریا پدیده

171 : تن

شیلنگ نخ دار از پی وی سی

بهساز پلیمر آریا پدیده

234 : تن

شیلنگ پلی اتیلن

بهساز پلیمر آریا پدیده

10000 : دستگاه

سرساكشن مدیكال دندانپزشكی

بهساز پلیمر آریا پدیده

1000 : دستگاه