اسداله میرزاحكمتی
درباره شرکت

id : 29292
نام : اسداله میرزاحكمتی
پروانه بهره برداری : 118/1771
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرری جاده ورامین بعدازپادگان توحیدجاده خط گاز
آدرس دفتر مرکزی : شهرری جاده ورامین بعدازپادگان توحیدجاده خط گاز

راكتورهای هسته ای

اسداله میرزاحكمتی

3334 : تن

ماشین الات كنسروسازی

اسداله میرزاحكمتی

45000 : دستگاه

كشتارگاه دامها

اسداله میرزاحكمتی

450000 : عدد