اسداله ابراهیمی نصر وابراهیم حیاتی سلوط بهرام عقدائی
درباره شرکت

id : 29287
نام : اسداله ابراهیمی نصر وابراهیم حیاتی سلوط بهرام عقدائی
پروانه بهره برداری : 118/16147
تلفن کارخانه : 121-29338149
تلفن دفتر مرکزی : 121-22933814
آدرس کارخانه : شهر? شمس آباد بلواربوستان خ گلبن 9 قطعه 83
آدرس دفتر مرکزی : شهر? شمس آباد بلواربوستان خ گلبن 9 قطعه 83

قطعات توربین

اسداله ابراهیمی نصر وابراهیم حیاتی سلوط بهرام عقدائی

10 : تن