منوچهرمنصوری پلاسی
درباره شرکت

id : 29194
نام : منوچهرمنصوری پلاسی
پروانه بهره برداری : 17312
تلفن کارخانه : 2156423156
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : رباط كریم ج ساوه ج قرمزكوچه ششم پ 2
آدرس دفتر مرکزی : null

ترموستات

منوچهرمنصوری پلاسی

10000 : تن