علی اكبرومصطفی سلطانی بهزاد قادری
درباره شرکت

id : 28851
نام : علی اكبرومصطفی سلطانی بهزاد قادری
پروانه بهره برداری : 16156
تلفن کارخانه : 4211942
تلفن دفتر مرکزی : 4221942
آدرس کارخانه : ج ساوه بعدازسه راه ادران جنب چلوكبابی تخت جمشید ج ده حسن
آدرس دفتر مرکزی : خ ستارخان ضلع غربی پل ستارخان ساختمان 411 ش 5

انتن تلویزیون

علی اكبرومصطفی سلطانی بهزاد قادری

500 : تن

بوسترتلویزیون

علی اكبرومصطفی سلطانی بهزاد قادری

1250 : تن

انتن ماهواره

علی اكبرومصطفی سلطانی بهزاد قادری

1500 : تن

دستگاه محافظ ما شین لبا سشوئی درمقابل قطع جریان آب

علی اكبرومصطفی سلطانی بهزاد قادری

1000 : تن