شركت نیرو سازه پرند
درباره شرکت

id : 28745
نام : شركت نیرو سازه پرند
پروانه بهره برداری : 21231
تلفن کارخانه : 2156418856
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی خصوصی پرندانتهای بلوار صنعتگران -پلاك 1
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خصوصی پرند - انهتای بلوار صنعتگران - پلاك 1

پست برق كامپكت با عایق گازی (11 كیلوولت)

شركت نیرو سازه پرند

750 : تن

پست برق كامپكت با عایق گازی (20 كیلوولت)

شركت نیرو سازه پرند

250 : تن

پست برق كامپكت با عایق گازی (33 كیلوولت)

شركت نیرو سازه پرند

150 : تن

پست برق كامپكت با عایق هوا (11 كیلوولت)

شركت نیرو سازه پرند

270 : تن

پست برق كامپكت با عایق هوا (20 كیلوولت)

شركت نیرو سازه پرند

400 : تن

پست برق كامپكت با عایق هوا (33 كیلوولت)

شركت نیرو سازه پرند

3200 : تن

تابلو برق فشارضعیف (تا 1 كیلوولت)

شركت نیرو سازه پرند

3000 : دستگاه

تابلو برق فشار قوی

شركت نیرو سازه پرند

3000 : دستگاه

تابلو برق فشارمتوسط

شركت نیرو سازه پرند

300 : دستگاه

سینی و نردبان فلزی كابل

شركت نیرو سازه پرند

2000 : دستگاه