مهندسین مشاوراسوه ایران
درباره شرکت

id : 27654
نام : مهندسین مشاوراسوه ایران
پروانه بهره برداری : 11878
تلفن کارخانه : 88123111
تلفن دفتر مرکزی : 88123111
آدرس کارخانه : خ فتحی شقاقی غربی میدان سلماس خ 6/1 پلاك 79
آدرس دفتر مرکزی : خ فتحی شقاقی غربی میدان سلماس خ 6/1 پلاك 37

بردمدارات چاپی

مهندسین مشاوراسوه ایران

200 : تن

یو پی اس صفر ثانیه

مهندسین مشاوراسوه ایران

100 : تن

كامپیوتر شخصیPC

مهندسین مشاوراسوه ایران

300 : تن