مهندسی سعی
درباره شرکت

id : 27611
نام : مهندسی سعی
پروانه بهره برداری : 1157
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج كمربندی شهریارواندیشه بعدازپل دوم خ چمن پ 111
آدرس دفتر مرکزی : null

دینام خودرو

مهندسی سعی

1500 : تن

كیلومترشمارخودرو

مهندسی سعی

1000 : تن