مهران غفاری نیك
درباره شرکت

id : 27541
نام : مهران غفاری نیك
پروانه بهره برداری : 21981
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 7 ج ساوه جنب پاكدانه
آدرس دفتر مرکزی : null

بوش سیلندر

مهران غفاری نیك

1000 : تن