مسعود لشگری نژاد
درباره شرکت

id : 27275
نام : مسعود لشگری نژاد
پروانه بهره برداری : 6811
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران
آدرس دفتر مرکزی : تهران

میكروفون ووسایل جانبی

مسعود لشگری نژاد

700 : تن