محمدحسن خداپرست
درباره شرکت

id : 26889
نام : محمدحسن خداپرست
پروانه بهره برداری : 26119
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر5جاده مخصوص كرج جنب چلوكبابی سعید
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر5جاده مخصوص كرج جنب چلوكبابی سعید

ماشین الات خط رنگ

محمدحسن خداپرست

15000 : تن