محمد ابراهیم فیروزیان
درباره شرکت

id : 26682
نام : محمد ابراهیم فیروزیان
پروانه بهره برداری : 21173
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : دماوند - خیابان اتحاد
آدرس دفتر مرکزی : دماوند - خیابان اتحاد

ترانسفورماتور

محمد ابراهیم فیروزیان

65 : تن