مبین آب تجهیز راد
درباره شرکت

id : 26578
نام : مبین آب تجهیز راد
پروانه بهره برداری : 18757
تلفن کارخانه : 2144181118
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 17 اتوبان كرج بلوار پژوهش خیابان دانش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ساختمان مبین آب
آدرس دفتر مرکزی : بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، مركز رشد

سیستم نمونه برداری از مایعات

مبین آب تجهیز راد

2000 : تن

آنالیزور كیفیت آب

مبین آب تجهیز راد

1000 : تن