خرمشهر پلاست
درباره شرکت

id : 3025
نام : خرمشهر پلاست
تلفن : 5.65451706553021E+22
فکس : 2156546553
آدرس : جاده قدیم قم- شوراباد – پشت باربری مهتاب- خیابان5 شرقی- روبروی تهران فلز- گلاک2

ظروف پلاستیکی

خرمشهر پلاست

- : خانگی

دبه

خرمشهر پلاست

- : انواع

گالن

خرمشهر پلاست

- : انواع