ماشین سازی آلفا
درباره شرکت

id : 26487
نام : ماشین سازی آلفا
پروانه بهره برداری : 15717
تلفن کارخانه : 3732838
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج خاوران روبروی نفیس گاراژكیهانی پ 46
آدرس دفتر مرکزی : null

بوش سیلندر

ماشین سازی آلفا

1000 : تن