گل گهر
درباره شرکت

id : 2982
نام : گل گهر
تلفن : 03442259001-9
فکس : 3441424288
آدرس : سیرجان-کیلومتر55جاده شیراز

کنسانتره

گل گهر

- : آهن

گنداله

گل گهر

- : آهن

اکتشاف

گل گهر

- : سنگ آهن