قطعات خاورتراش
درباره شرکت

id : 26111
نام : قطعات خاورتراش
پروانه بهره برداری : 127/17754
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان خاوران جنب شهرك كاروان روبروی گاراژشاه خراسان
آدرس دفتر مرکزی : null

بوش سیلندر

قطعات خاورتراش

500 : دستگاه