قدرت اله بنی فاطمه
درباره شرکت

id : 26179
نام : قدرت اله بنی فاطمه
پروانه بهره برداری : 127/35772
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج مخصوص كرج بعدازتقاطع وردآوردخ شهیدكارگرانتهای بن بست
آدرس دفتر مرکزی : ج مخصوص كرج بعدازتقاطع وردآوردخ شهیدكارگرانتهای بن بست

ساعت دیواری

قدرت اله بنی فاطمه

2700 : تن

قاب عكس چوبی

قدرت اله بنی فاطمه

1000 : تن