آرای آونگان
درباره شرکت

id : 2959
نام : آرای آونگان
تلفن : 35248044-087
فکس : 35248055-087
آدرس : کردستان - شهرستان قروه - صندوق پستی 177-66615

فلدسپات سدیک-پتاسیک

آرای آونگان

- : درجه خلوص متفاوت

فلدسپات پتاسیک

آرای آونگان

- : درجه خلوص متفاوت