فن آذرخش
درباره شرکت

id : 25855
نام : فن آذرخش
پروانه بهره برداری : 127/51273
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ گاندی خ پانزدهم پ6
آدرس دفتر مرکزی : خ گاندی خ پانزدهم پ6

سمعك

فن آذرخش

4250 : تن

ابزار ووسایل پزشكی

فن آذرخش

4275 : تن

ادیومتر

فن آذرخش

4250 : تن