فكورصنعت تهران
درباره شرکت

id : 25847
نام : فكورصنعت تهران
پروانه بهره برداری : 2332
تلفن کارخانه : 88769381
تلفن دفتر مرکزی : 8769381-8743971
آدرس کارخانه : ج قدیم بعدازمیدان شیرپاستوریزه خ فتح هفتم انتهای خ پ 78
آدرس دفتر مرکزی : ج قدیم بعدازمیدان شیرپاستوریزه خ فتح هفتم انتهای خ پ 78

وسایل الكترومغناطیسی

فكورصنعت تهران

1500 : تن