فتح اله سلسله وزیری
درباره شرکت

id : 25757
نام : فتح اله سلسله وزیری
پروانه بهره برداری : 6562
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ?یلومتر11 جاده مخصوص ?رج خیابان امید اولین ?ارگاه
آدرس دفتر مرکزی : ?یلومتر11 جاده مخصوص ?رج خیابان امید اولین ?ارگاه

سیم ظرفشوئی

فتح اله سلسله وزیری

1000 : دستگاه