عزیزاله سنندجیان
درباره شرکت

id : 25312
نام : عزیزاله سنندجیان
پروانه بهره برداری : 42993
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ قوام السلطنه كوی نوبهارزیرزمین بانك عمران
آدرس دفتر مرکزی : خ قوام السلطنه كوی نوبهار زیرزمین بانك عمران

نخ كاموا

عزیزاله سنندجیان

200 : تن