صنعتی كاریزمهر قلم بیك یار
درباره شرکت

id : 25152
نام : صنعتی كاریزمهر قلم بیك یار
پروانه بهره برداری : 28965
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج آبعلی منطقه صنعتی خرمدشت نبش خ سوم شرقی پ 271
آدرس دفتر مرکزی : ج آبعلی منطقه صنعتی خرمدشت نبش خ سوم شرقی پ 271

ماژیك

صنعتی كاریزمهر قلم بیك یار

100 : تن

روان نویس

صنعتی كاریزمهر قلم بیك یار

6660 : تن

خودكار

صنعتی كاریزمهر قلم بیك یار

2000 : تن