صنعتی آما
درباره شرکت

id : 24998
نام : صنعتی آما
پروانه بهره برداری : 11213
تلفن کارخانه : 44983935
تلفن دفتر مرکزی : 44983935
آدرس کارخانه : كیلومتر17 ج مخصوص كرج ضلع جنوبی نبش خ 64
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر17 ج مخصوص كرج ضلع جنوبی نبش خ 64

الكترودجوشكاری

صنعتی آما

72000 : تن

خمیروگرد جوشكاری

صنعتی آما

18000 : تن

مصنوعات سنگی

صنعتی آما

18000 : تن