صنایع پزشكی مارلیك
درباره شرکت

id : 24915
نام : صنایع پزشكی مارلیك
پروانه بهره برداری : 21733
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بومهن خ قریبی خ محراب كوچه 31 شهریور شماره 15
آدرس دفتر مرکزی : بومهن خ قریبی خ محراب كوچه 31 شهریور شماره 15

موادموردمصرف دردندانسازی

صنایع پزشكی مارلیك

1900 : تن

سود الایم

صنایع پزشكی مارلیك

1900 : تن

الژینات ماده قالبگیری دندان

صنایع پزشكی مارلیك

100 : تن