صاحب علی سهرابی
درباره شرکت

id : 24836
نام : صاحب علی سهرابی
پروانه بهره برداری : 44944
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ولیعصر چهارراه امام خمینی ساختمان اول پ 21 طبقه1
آدرس دفتر مرکزی : ولیعصر چهارراه امام خمینی ساختمان اول پ 21 طبقه1

ماشین حساب

صاحب علی سهرابی

4500 : تن

ساعت رومیزی

صاحب علی سهرابی

288 : تن

ساعت حضور و غیاب الكترونیكی

صاحب علی سهرابی

432 : تن