شركت سهامی صنایع هواپیمائی ایران
درباره شرکت

id : 24713
نام : شركت سهامی صنایع هواپیمائی ایران
پروانه بهره برداری : 52748
تلفن کارخانه : 64522789
تلفن دفتر مرکزی : 64522789
آدرس کارخانه : كیلومتر 3 جاده مخصوص كرج مقابل فاز دو شهرك اكباتان
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 3 جاده مخصوص كرج مقابل فاز دو شهرك اكباتان

تعمیرقطعات هواپیما

شركت سهامی صنایع هواپیمائی ایران

132000 : دستگاه

تعمیرقطعات هواپیما

شركت سهامی صنایع هواپیمائی ایران

132000 : دستگاه