شاه صفی- فریدون دولت یاردهخوارخانی ایرج حسینی ناصراعتماد
درباره شرکت

id : 24595
نام : شاه صفی- فریدون دولت یاردهخوارخانی ایرج حسینی ناصراعتماد
پروانه بهره برداری : 49312
تلفن کارخانه : 847492
تلفن دفتر مرکزی : 847492
آدرس کارخانه : خ شریعتی خ معلم كوی غفاری شماره 32
آدرس دفتر مرکزی : خ شریعتی خ معلم كوی غفاری شماره 32

چاپ فیلم

شاه صفی- فریدون دولت یاردهخوارخانی ایرج حسینی ناصراعتماد

3000 : تن

چاپ وظهور عكس

شاه صفی- فریدون دولت یاردهخوارخانی ایرج حسینی ناصراعتماد

1580 : تن